KITCHEN

MONDAY - THURSDAY 12.00-15.00 17.00-22.00   
FRIDAY & SATURDAY 12.00-22.00  
SUNDAY 12.00-20.00